Confirmation

 

Confirmation is the Catholic sacrament of mature Christian life and a deepening of baptismal graces. It is one of the three Sacraments of Initiation. It is most often associated with the gifts of the Holy Spirit.

Through Confirmation we are anointed with the same Spirit and the same power as Jesus.

Adult Confirmation is for adults 18 years and over, who have received the Sacraments of Baptism and First Communion, and who desire to complete this phase of their sacramental journey. This process is a time for Catholics to examine and deepen their faith.

 

Confirmation Preparation

Listed below are links for all of the various ways to acquire Confirmation at Saint Bonaventure Parish.

 

Youth Confirmation

Adult Confirmation

Youth Confirmation

 

Objectives of a Confirmation Process

The Objectives of Confirmation Preparation are:

 1. To guide young people in the call to holiness by developing a personal relationship with Jesus Christ, by meeting Him in the Scriptures, in the life and teaching of the Catholic Church, and in their own prayer lives

 2. To nurture a desire in young people for an understanding of an active participation in the sacramental life of the Church

 3. To empower young people to embrace the richness of diversity, to live the moral and theological virtues and to apply these virtues in their decision making.

 4. To help young people develop a life of Christian service modeled on Jesus’ life.

 5. To equip and empower youth to use their gifts and talents for the greater glory of God and His Church.

Confirmation Components

According to the guideline of the Diocese of Orange, Confirmation Preparation Process includes:

 1. A two-year parish preparation for High School Teens including participation of both Parents and Sponsors.

 2. Sunday Mass & Holy Days of Obligation

 3. Community Life of the Church

 4. Confirmation Rituals

 5. Catechesis

 6. Retreats

 7. Prayer life of the Community

 8. Christian Service

 9. Spiritual Guidance

 10. Days of Renewal

 

Mục Ðích của Quá Trình Chuẩn Bị Thêm Sức
Mục đích của quá trình Thêm Sức là để:
 1. Hướng dẫn thanh thiếu niên sống ơn gọi nên thánh qua việc tăng trưởng đời sống thân mật với Chúa Giêsu Kitô, gặp gỡ Ngài trong Thánh Kinh, trong đời sống và giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo, và trong đời sống cầu nguyện của cá nhân.
 2. Nuôi dưỡng khát vọng của thanh thiếu niên cho sự hiểu biết về việc tích cực tham gia vào đời sống bí tích của Giáo Hội.
 3. Khuyến khích thanh thiếu niên trân quí sự phong phú đa dạng, thực hành các nhân đức luân lý và nhân đức đối thần để áp dụng trong những quyết định của mình.
 4. Giúp các thanh thiếu niên phát triển đời sống phục vụ Kitô giáo theo gương Chúa Giêsu.
 5. Trang bị cho các thanh thiếu niên biết sử dụng ơn lộc và tài năng Chúa ban để làm vinh danh Chúa và xây dựng Giáo hội.
 
Các Yếu Tố của Chương Trình Thêm Sức
Theo qui định của Giáo phận Orange, Chương trình Thêm Sức bao gồm những yếu tố sau:
 1. Hai năm chuẩn bị cho thanh thiếu niên Trung học cùng với sự đồng hành của Cha Mẹ và Người Ðỡ Ðầu.
 2. Tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật & Lễ Trọng
 3. Tham dự sinh hoạt của Giáo xứ
 4. Các Nghi Thức chuẩn bị Thêm Sức
 5. Học hỏi Giáo Lý
 6. Tĩnh Tâm
 7. Tham dự đời sống cầu nguyện của Giáo xứ
 8. Việc phục vụ Kitô Giáo
 9. Hướng dẫn tâm linh
 10. Ngày Tĩnh Huấn

 

Documents