Confirmation

 

Confirmation is the Catholic sacrament of mature Christian life and a deepening of baptismal graces. It is one of the three Sacraments of Initiation. It is most often associated with the gifts of the Holy Spirit.

Through Confirmation we are anointed with the same Spirit and the same power as Jesus.

Adult Confirmation is for adults 18 years and over, who have received the Sacraments of Baptism and First Communion, and who desire to complete this phase of their sacramental journey. This process is a time for Catholics to examine and deepen their faith.

 

Confirmation Preparation

Listed below are links for all of the various ways to acquire Confirmation at Saint Bonaventure Parish.

 

Youth Confirmation

Adult Confirmation

Confirmation Process

Dear Parish Families,

Over the past years, I have had the joy of getting to know and serve this parish family as Youth Minister and Confirmation Coordinator.  Along with many volunteers that make up this ministry, I am here to serve you and prepare the teens of this parish for their final Sacrament of Initiation: Confirmation!

Know that I am here for you to journey with your young person in faith.  Please do not ever hesitate to contact me. As you continue ministering to your family, your parish, and the community at large, I ask you to be especially faithful in these areas:

 • Attend Sunday Liturgy each week, whenever possible as a family at the Life Teen Mass
 • Support a parish ministry with the gift of your time and talent
 • Be true to the biblical call to tithe

In addition to worshipping at St. Bonaventure, your family has the opportunity to participate in parish activities by giving your time and talent to the many ministries in this faith community.  Opportunities to participate are not restricted to Youth Ministry or Confirmation but include all parish ministries.  It is your example that will have the greatest impact on the faith formation of your teen!

If you have any questions or concerns regarding any of the items on this page, you can reach me at 714-840-6060 or by email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In Christ,
Kelli Burr
Director of Youth Ministry and Rite of Confirmation

pdf Confirmation Schedule (633 KB)
pdf Service Hours Sheet (62 KB)
Retreat Information
Make-Up Schedule/Questions
pdf Sponsor Form (80 KB)
Confirmation Handbook

 

Youth Confirmation

 

Objectives of a Confirmation Process

The Objectives of Confirmation Preparation are:

 1. To guide young people in the call to holiness by developing a personal relationship with Jesus Christ, by meeting Him in the Scriptures, in the life and teaching of the Catholic Church, and in their own prayer lives

 2. To nurture a desire in young people for an understanding of an active participation in the sacramental life of the Church

 3. To empower young people to embrace the richness of diversity, to live the moral and theological virtues and to apply these virtues in their decision making.

 4. To help young people develop a life of Christian service modeled on Jesus’ life.

 5. To equip and empower youth to use their gifts and talents for the greater glory of God and His Church.

Confirmation Components

According to the guideline of the Diocese of Orange, Confirmation Preparation Process includes:

 1. A two-year parish preparation for High School Teens including participation of both Parents and Sponsors.

 2. Sunday Mass & Holy Days of Obligation

 3. Community Life of the Church

 4. Confirmation Rituals

 5. Catechesis

 6. Retreats

 7. Prayer life of the Community

 8. Christian Service

 9. Spiritual Guidance

 10. Days of Renewal

 

Mục Ðích của Quá Trình Chuẩn Bị Thêm Sức
Mục đích của quá trình Thêm Sức là để:
 1. Hướng dẫn thanh thiếu niên sống ơn gọi nên thánh qua việc tăng trưởng đời sống thân mật với Chúa Giêsu Kitô, gặp gỡ Ngài trong Thánh Kinh, trong đời sống và giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo, và trong đời sống cầu nguyện của cá nhân.
 2. Nuôi dưỡng khát vọng của thanh thiếu niên cho sự hiểu biết về việc tích cực tham gia vào đời sống bí tích của Giáo Hội.
 3. Khuyến khích thanh thiếu niên trân quí sự phong phú đa dạng, thực hành các nhân đức luân lý và nhân đức đối thần để áp dụng trong những quyết định của mình.
 4. Giúp các thanh thiếu niên phát triển đời sống phục vụ Kitô giáo theo gương Chúa Giêsu.
 5. Trang bị cho các thanh thiếu niên biết sử dụng ơn lộc và tài năng Chúa ban để làm vinh danh Chúa và xây dựng Giáo hội.
 
Các Yếu Tố của Chương Trình Thêm Sức
Theo qui định của Giáo phận Orange, Chương trình Thêm Sức bao gồm những yếu tố sau:
 1. Hai năm chuẩn bị cho thanh thiếu niên Trung học cùng với sự đồng hành của Cha Mẹ và Người Ðỡ Ðầu.
 2. Tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật & Lễ Trọng
 3. Tham dự sinh hoạt của Giáo xứ
 4. Các Nghi Thức chuẩn bị Thêm Sức
 5. Học hỏi Giáo Lý
 6. Tĩnh Tâm
 7. Tham dự đời sống cầu nguyện của Giáo xứ
 8. Việc phục vụ Kitô Giáo
 9. Hướng dẫn tâm linh
 10. Ngày Tĩnh Huấn

 

Youth Confirmation - Year 1

 

Year I

Confirmation Preparation Process is a two-year sacramental parish preparation for high school age youth.

Part of the preparation process includes Sunday Eucharistic Liturgy, Community Life of the Church, Confirmation Rituals, Catechesis, Retreats, Workshops, Christian Services…

Details are provided at parents’ meetings and specified in the Confirmation package.

Catechetical theme for Year I:

 • Creed & Sacraments

Requirements:

 1. Baptismal Certificate

 2. First Communion Certificate

 3. Year I Certificate of accomplishment

 4. Attend Mass and receive communion and reconciliation regularly, Rite of Commitment, retreat, and workshops.

 5. No more than 3 absences

 6. Learn the prayers required

 7. 16 hours of Christian Service in the areas of: 
  - Family
  - Parish
  - Community

 Thêm Sức I
Chương trình Thêm Sức là một quá trình chuẩn bị gồm hai năm cho các thanh thiếu niên tuổi trung học.
Quá trình chuẩn bị bao gồm Phụng Vụ Thánh Thể, đời sống cộng đoàn của Giáo xứ, các nghi lễ chuẩn bị Thêm Sức, học Giáo lý, tham dự Tĩnh tâm, hội thảo, việc phục vụ Kitô giáo…
Chủ đề Giáo Lý cho năm I:
 • Kinh Tin Kính & Bí Tích
Ðiều Kiện: 
 1. Giấy Rửa Tội
 2. Giấy Xưng Tội Rước Lễ Lần Ðầu
 3. Tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, Xưng Tội thường xuyên, nghi thức Tuyên Hứa, tĩnh tâm và tĩnh huấn.
 4. Không nghỉ quá 3 ngày
 5. Học thuộc các kinh
 6. 12 tiếng làm việc Phục vụ Kitô Giáo trong những lãnh vực:
  - Gia Ðình
  - Giáo Xứ
  - Cộng Ðồng

Youth Confirmation - Year 2

Confirmation Preparation Process is a two-year sacramental parish preparation for high school age youth.

Part of the preparation process includes Sunday Eucharistic Liturgy, Community Life of the Church, Confirmation Rituals, Catechesis, Retreats, Workshops, Christian Services.

Details are provided at parents’ meetings and specified in the Confirmation package.

Catechetical theme for year 2:

 • Creed & Sacraments

Requirements:

 1. Baptismal Certificate

 2. First Communion Certificate

 3. Year I Certificate of accomplishment

 4. Attend Mass and receive communion and reconciliation regularly, Rite of Commitment, retreat, and workshops.

 5. No more than 3 absences

 6. Learn the prayers required

 7. 16 hours of Christian Service in the areas of:

a. Family
b. Parish
c. Community
Thêm Sức II
Chương trình Thêm Sức là một quá trình chuẩn bị gồm hai năm cho các thanh thiếu niên tuổi trung học.
Quá trình chuẩn bị bao gồm Phụng Vụ Thánh Thể, đời sống cộng đoàn của Giáo xứ, các nghi lễ chuẩn bị Thêm Sức, học Giáo lý, tham dự Tĩnh tâm, hội thảo, việc phục vụ Kitô giáo…
Chi tiết của chương trình Thêm Sức sẽ được trình bày tại buổi họp phụ huynh và tập sách Thêm Sức.
Chủ đề Giáo Lý cho năm II:
 • Kinh Tin Kính & Bí Tích
Ðiều Kiện:
 1. Giấy Rửa Tội
 2. Giấy Xưng Tội Rước Lễ Lần Ðầu
 3. Giấy chứng nhận đã học năm I
 4. Tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, Xưng Tội thường xuyên, nghi thức Tuyên Hứa, tĩnh tâm và hội thảo.
 5. Không nghỉ quá 3 ngày
 6. Học thuộc các kinh
 7. 16 tiếng làm việc Phục vụ Kitô Giáo trong những lãnh vực:
a. Gia Ðình
b. Giáo Xứ
c. Cộng Ðồng

Documents